Akcija!

Uspesno pcelarenje

Dipl. vet. Tihomir Perić

450.00 RSD 350.00 RSD

PODELI:

Opis

Pčelar treba da se upozna sa svim problemima proizvodnje meda, voska i drugih proizvoda pčela. Nije redak slučaj da pčelar ostavi svoj profesionalni posao i da počne da se bavi pčelarenjem.

Od pčela Ijudsko društvo ima dvostruke koristi: neposredne i posredne. U neposredne koristi spadaju: med, vosak, polen, mleč i propolis, a od posrednih: pčele vrše oplodnju kulturnih biljaka i na taj način povećava prinos za 50% i više. Danas se sve više upotrebljavaju pčele za oprašivanje suncokreta, deteline, uljane repice i dr.

Upoznavanje rada i života pčela dobijaju se velike materijalne koristi, jer samo jaka pčelina društva daju velike količine meda, voska i dr. Velika pčelina društva se uspešno bore protiv raznih bolesti, a slaba podležu njima.

Pčelini proizvodi služe ljudima i kao lek, pomažu očuvanju zdravlja.

Pčelar mora da zna kako se bere med, kako se topi vosak, kako se pčelina društva pripremaju za dobru bagremovu pašu, kako treba postupiti sa pčelama posle berbe meda, a naročito preuzimati pčelina društva.

Cilj ove knjige je da se od običnog čovelca napravi dobar pčelar, koji će da ima dobro zdravlje, dug život i dobre koristi.

SADRŽAJ

UVOD

KAKO SE POSTAJE PČELAR
Izbor mesta za pčelarenje
Seoba košnica sa pčelama na drugu pašu
BIOLOGIJA PČELA
Rase pčela
Pčelino društvo
Žlezde
Organi za ishranu i varenje hrane
Polni organi pčela
Oplodnja (parenje) matice
Veštačka oplodnja matice
Plodište – leglo
Pčelin stan

TOPLOTNI REŽIM U GNEZDU PČELA
Košnice sa pokretnim saćem
Košnice nastavljače
Langstronova košnica
Košnice lisnjače – AŽ-košnice

IZRADA KOŠNICA /DADAN-BLATOVE/
Podnjača
Plodište
Medište
Vratanca za leto
Poletaljke
Okvir/ram
Pregradna daska
Poklopna daska
Zaštita donjeg leta
Zbeg
Krov

OSTALI ORGANI PČELA
Organi vida
Čulo mirisa
Žaokini aparat
Međusobno sporazumevanje pčela
Orijentacija pčela u okolini

PČELINI PROIZVODI
Med
Polenov prašak
Kako pčele vare med
Kako pčele vare polen
Sakupljanje polena
Propolis

PODELA RADA U PČELINOM DRUŠTVU
ISHRANA PČELA
Nektar
Polen
Voda i mineralne materije
Sastav meda

PRIPREMA PČELINIH DRUŠTAVA ZA ZIMOVANJE
EKONOMIKA PČELARENJA
PRIPREMA PČELA ZA PAŠNU SEZONU
Veštačko prihranjivanje pčela

RAZMN0ŽAVANJE PČELINIH DRUŠTAVA
Veštačko rojenje
Sprečavanje prirodnog rojenja društava

PROIZVODNJA NOVE MATICE
Nukleusi
Lažna matica

BERBA – VRCANJE MEDA
VOSAK
Izrada veštačkog saća
Med medljikovac
Medna rosa

PROIZVODNJA MATICE
Veštački matičnjak
Priplodne zajednice
Oplodnjak
Nukleus
Čuvanje oplođene matice
Dodavanje zrelog matičnjaka
Dodavanje oplodene matice

OTPREMANJE MATICE U DALJNA MESTA
Ubacivanje matice u kavez
STVARANJE JAKIH DRUŠTAVA
Dvomatična pološka

PROIZVODNJA POLENA, MLEČA I PROPOLISA
TROVANJE PČELA
PČELE OPRAŠIVAČI KULTURNIH BILJAKA
POTREBAN PRIBOR PČELARU
BOLESTl PČELA

INFEKTIVNE BOLESTI PČELA
Bolesti pčelinog legla
Američka kuga
Evropska kuga
Krečno leglo
Pčele grabljivice
Bolesti legla i pčela
Varoa
Mešinasto leglo
Kameno leglo
Bolesti pčela
Hronična paraliza pčela
Akutna paraliza pčela
Nozemoza
Melanoza
Srdobolja

NEPRIJATELJI PČELA
Voštani moljac
Pčelina vaš
Muva slaninara
Muva grbača
Ose i stršljeni
Mravl
Miševi
Price
Medved
Dodatak iz pčelarstva V.Todorovića

LITERATURA